Proiect

Home / Proiect

antet700

Proiect „Sprijin pentru şanse sporite în ocupare” POSDRU/125/5.1/S/125407

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj (AJOFM Gorj), în parteneriat cu: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara; S.C. GLOBAL BUSINESS SCHOOL S.R.L. din Timişoara; S.C. ASTRAL CONSULTING S.R.L. din Reşiţa şi EUROPEAN TRAINING CENTER COPENHAGEN Denmark ETCC DK – partener transnaţional, implementează începând cu data de 2 aprilie 2014 proiectul cu titlul „Sprijin pentru şanse sporite în ocupare”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Investeşte în oameni !, Axa prioritară 5Promovarea măsurilor active de ocupare; Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea activităţilor privind măsurile active de ocupare pentru creşterea şanselor de ocupare în rândul şomerilor şi şomerilor de lungă durată din cele doua regiuni (Sud-Vest Oltenia şi Vest). În cadrul proiectului, sunt sprijinite şi intesificate măsurile active de ocupare cum ar fi: informare şi consiliere profesională, medierea muncii pe piaţa internă şi plasare la locul de muncă, formare profesională, consultanţă şi asistenţă, pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Persoanele din grupul ţintă sunt cuprinse în funcţie de necesităţile fiecăreia, la una sau mai multe din măsurile active menţionate, în vederea creşterii şanselor de ocupare. Efectele pozitive pe termen lung derivate din implementarea proiectului constau în: – contribuţie la scăderea ratei şomajului datorată asistenţei sporite acordată persoanelor din grupul ţintă în vederea ocupării şi menţinerii locului de muncă dobândit (participare la servicii integrate, mai mult de o măsură activă pentru fiecare din persoanele din grupul ţintă); – creşterea calităţii serviciilor oferite de solicitant, datorată individualizării asistenţei oferite persoanelor din grupul ţintă.

 

Obiective specifice: Intensificarea serviciilor de informare şi consiliere profesională pentru 558 de şomeri şi şomeri de lungă durată din cele doua regiuni (Sud-Vest Oltenia şi Vest) în vederea creşterii şanselor de ocupare. Intensificarea serviciilor de formare profesională, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, pentru 510 şomeri şi şomeri de lungă durată din cele doua regiuni. Intensificarea serviciilor de medierea muncii, în vederea ocupării imediate pentru 400 de şomeri şi şomeri de lungă durată din cele doua regiuni. Intensificarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă, pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, pentru 100 de şomeri şi şomeri de lunga durată din cele doua regiuni. Sprijin pentru constituirea de reţele parteneriale, transfer de bune practici şi alinierea procedurilor de lucru destinate ocupării durabile a şomerilor şi şomerilor de lungă durată din cele doua regiuni. Beneficiile pentru persoanele din grupul ţintă constau în dobandirea si mentinerea unui loc munca ca urmare a: -sanselor de ocupare sporite oferite prin cuprinderea la una sau mai multe măsuri active “acţiuni multiple, şanse sporite de angajare” -asistenţei postangajare în vederea menţinerii locului de muncă dobândit. Contribuţia la atingerea obiectivelor operaţionale ale DMI 5.1. constă în „Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor” prin cuprinderea acestora la mai multe măsuri active. În ceea ce priveste contribuţia la atingerea obiectivelor specifice Axei 5, aceasta constă în „Creşterea participării persoanelor din grupul tinta la programe integrate de masuri active de ocupare” prin atragerea unui număr mai mare de participanţi la aceste programe dat fiind resursele suplimentare atrase prin accesarea de fonduri nerambursabile. Contribuţia la obiectivul general al Axei 5 constă în „Facilitarea integrării pe piaţa muncii, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii” prin facilitarea accesului nediscrimnatoriu la mai mult de o măsură activă şi asistenţa postangajare în vederea menţinerii locului de muncă dobândit, pentru persoanele angajate prin proiect. Prin activitatile sale, proiectul asigură „oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă”, dat fiind competenţele dobândite de persoanele din grupul ţintă ceea ce înseamnă o contribuţie semnificativă la obiectivul general al POSDRU.

Rezultate ce se au în vedere prin implementarea proiectului:

Selecţia şi înregistrarea persoanelor din grupul ţintă respectiv a 558 şomeri, din care 372 şomeri de lungă durată, din care: şomeri de lunga durată femei -175, şomeri de lungă durată tineri-93, care vor fi înregistraţi şi programaţi pentru participarea la servicii integrate

Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională (şedinţe individuale şi de grup) pentru 558 şomeri, din care 372 şomeri de lungă durată, din care: şomeri de lungă durată femei -175, şomeri de lungă durată tineri – 93 vor beneficia de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii.

Formare profesionala – 510 şomeri, din care 339 şomeri de lungă durată, vor urma programe de formare profesională, – 73 persoane absolvente de curs vor fi angajate în termen de 6 luni – 335 şomeri de lungă durată participanţi la instruire, vor fi certificaţi – minim 13 programe de calificare/ recalificare furnizate – minim 13 programe specializare/ perfecţionate furnizate – 5 programe calificare/recalificare autorizate – 3 programe specializare/ perfecţionare autorizate.

Medierea muncii pe piaţa internă – furnizarea serviciilor de mediere/plasare la locul de muncă – 2 servicii de ocupare acreditate – 400 şomeri beneficiari de servicii de medierea muncii, dintre care 56 se vor angaja. Pe perioada de implementare a proiectului se vor organiza 2 Burse ale locurilor de muncă.

Consultanţa în afaceri -100 şomeri vor beneficia de servicii de consultanţă în afaceri din care 40 vor urma curs de dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, – 20 şomeri vor demara o activitate independentă – minim 4 seminarii tematice/şedinţe de consultanţă de grup realizate.

Iniţiative transnaţionale/vizita de studiu -20 şomeri care vor demara o activitate idependentă vor participa la o vizita de studiu în Danemarca.

 

Bugetul proiectului :   5.555.446,07 lei, din care :

– valoare eligibila a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE) – 5.055.455,92 lei;

– contribuţia proprie a beneficiarului – 499.990,15 lei.